Huisregels

Lees hieronder onze huisregels

 • De praktijk is geopend van maandag tot en met vrijdag van 08.15 – 16.30 uur. De controle afspraken voor schoolgaande kinderen worden, indien mogelijk, na schooltijd gepland. Houdt hierbij dan rekening met drukte en mogelijke uitloop van de afspraaktijd. Graag uw begrip hiervoor.
 • Is uw kind bij ons in behandeling, dan wordt over het algemeen gelijk na een bezoek aan de praktijk een vervolgafspraak met hem/haar gemaakt. Is uw kind jonger dan 16 jaar en u wilt niet dat hij/zij zelfstandig een vervolgafspraak bij ons maakt, wilt u dit dan schriftelijk aan ons doorgeven? Wij zullen dan alleen nog met u zelf vervolgafspraken inplannen. Indien wij hier niets over horen, dan gaan wij ervan uit dat u uw kind toestemming geeft om zelfstandig vervolgafspraken bij ons te maken.
 • Veranderingen m.b.t. de gezondheidstoestand, de zorgverzekering, of persoonlijke gegevens dient u door te geven aan de balie of per mail info@ortholeiden.nl
 • Voor een standaardprijslijst verwijzen wij u naar onze website www.ortholeiden.nl. Voor aanvang van de orthodontische behandeling krijgt u een kostenbegroting per mail naar u toegestuurd.
 • Voor een goede behandeling is het noodzakelijk van iedere patiënt(e) een tandheelkundig dossier samen te stellen. Het dossier bevat aantekeningen over de gebitstoestand, gegevens over de uitgevoerde behandelingen en verslagen van onderzoeken. Ook worden gegevens opgenomen die elders zijn opgevraagd. Omgekeerd kunnen gegevens uit het dossier worden verstrekt aan andere zorgverleners. Dit gebeurt niet wanneer u daar uitdrukkelijk bezwaar tegen maakt. De gegevens kunnen ook door een waarnemend orthodontist of voor overleg met andere mondzorgkundigen worden gebruikt.
 • Een beperkt aantal gegevens uit het dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie. Ook worden gegevens uit het dossier aan derden verstrekt wanneer dit wettelijk is voorgeschreven.
 • De praktijk draagt er zorg voor dat de gegevens veilig worden opgeborgen, dat deze niet verloren raken en niet in onbevoegde handen komen. Alleen rechtstreeks bij de behandeling betrokken personen hebben toegang tot de gegevens en deze personen zijn uiteraard verplicht tot geheimhouding.
 • De algemene bewaartermijn van de gegevens is twintig jaar. Het kan voorkomen dat de gegevens langer bewaard moeten worden, bijvoorbeeld omdat dit van belang is voor langlopende of terugkerende behandelingen. Het initiatief tot langer bewaren kan ook van de patiënt(e) uitgaan.
 • De patiënt(e) heeft er recht op zijn/haar gegevens in te zien en kan om een (foto)kopie van de gegevens verzoeken. Als de patiënt(e) van mening is dat de gegevens in zijn/haar dossier inhoudelijk onjuist zijn, dan kan hij/zij vragen deze te corrigeren. Hij/zij kan ook vragen om een door de mondzorg afgegeven(aanvullende) verklaring over de gegevens aan het dossier toe te voegen. Hij/zij kan ook, indien hij/zij prijs stelt op bewaring van de gegevens, verzoeken (bepaalde) gegevens voor anderen af te schermen. De patiënt(e) behoort zo spoedig mogelijk, maar in elk geval binnen vier weken, een reactie te ontvangen.
 • De patiënt(e) kan vragen (een deel van) zijn/haar gegevens te vernietigen. Dit verzoek moet binnen drie maanden uitgevoerd worden, tenzij aannemelijk is dat het bewaren van de gegevens van aanmerkelijk belang is voor iemand anders dan de patiënt(e), omdat een wettelijke bepaling vernietiging verbiedt.
 • Elke patiënt(e) heeft de mogelijkheid tot het indienen van een klacht bij de Autoriteit Persoonsgegevens
 • Afspraken dienen minimaal 24 uur (lange afspraken (afspraken van meer dan 20 minuten) minimaal 48 uur) van tevoren worden afgezegd (per telefoon of per e-mail). Het niet-nakomen van een afspraak zonder (tijdige) afzegging kan in rekening worden gebracht. Het bedrag van een niet-nagekomen afspraak kan € 25,00 tot 100% van het tarief van de geplande afspraak zijn.
 • Als uw e-mailadres bij ons bekend is, dan krijgt u 3 dagen voor de betreffende afspraak een afspraakherinnering via de mail toegestuurd. Echter, het sturen van een afspraakherinnering neemt de verantwoording voor het nakomen van de afspraak niet over. Deze blijft volledig bij de patiënt/ouder/begeleider zelf liggen.
 • Behandelingen en controles van de beugel verlopen voorspoediger en rustiger zonder ouder/ begeleider. De ouder/begeleider blijft wachten in de wachtkamer. Mocht de ouder/begeleider vragen hebben omtrent de behandeling, dan kan dit gemeld worden bij de secretaresse aan de balie. Op een geschikt moment wordt u door de orthodontist bijgepraat.